Algemene Voorwaarden

Assen Bloeit
Sleutelbloemstraat 1
9404 GE  Assen
Hierna te noemen: Assen Bloeit. 

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “consument”: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; “consumentenkoop”: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Assen Bloeit en een consument waarop Assen Bloeit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Artikel 3: Offertes
Alle door Assen Bloeit uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Assen Bloeit kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Assen Bloeit is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 4: Levering en herroepingsrecht
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn van Assen Bloeit te Assen. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. De consument heeft (na contact en overleg met Assen Bloeit via telefoon, schriftelijk dan wel via e-mail) het recht de goederen retour te zenden binnen een periode van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument. Een uitzondering op dit herroepingsrecht betreft: 
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
- die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn, 
- die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de     consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; die door hun aard niet kunnen worden         teruggezonden; 
- die snel kunnen bederven of verouderen; 

De consument heeft de verplichting om de complete kosten van de retourzending van de goederen op zich te nemen, de retourzending dient derhalve door consument voldoende gefrankeerd te worden. De goederen dienen zonder enige beschadiging of sporen van gebruik te worden geretourneerd. Indien de reden van retourzending een foutieve levering door Assen Bloeit is worden deze kosten door Assen Bloeit vergoed. 

Artikel 5: Levertijd
De producten kennen een levertijd van maximaal 30 dagen. Indien deze levertijd overschreden wordt zal Assen Bloeit de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud. Assen Bloeit blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de verkoopprijs volledig is voldaan. Artikel 7. Gebreken en klachttermijnen.
Assen Bloeit staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de vermelde specificaties. Assen Bloeit betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten gebreken of tekortkomingen kennen. De consument kan Assen Bloeit ook verzoeken om vervanging van het geleverde of levering van het ontbrekende. Terugbetalingen vinden plaats binnen 21 dagen nadat de consument zijn klacht kenbaar heeft gemaakt aan Assen Bloeit. De consument is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 25 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Assen Bloeit. De consument zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van Assen Bloeit terugzenden. 

Artikel 8: Betaling
Betaling dient plaats te vinden door middel van betaling op de bankrekening van Assen Bloeit, zoals genoemd op de met de producten meegezonden factuur. Ook kan in bepaalde gevallen contante betaling plaatsvinden. Indien om enige reden betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Assen Bloeit aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. In dit geval is na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Assen Bloeit en de verplichtingen van de consument jegens Assen Bloeit onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 9: Incassokosten
Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd: over de eerste € 3.000,-: 15%  met een minimum van € 25,-. Indien Assen Bloeit aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 10
De aansprakelijkheid van Assen Bloeit is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom. 

Artikel 11: Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Assen Bloeit geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Assen Bloeit niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen daaronder begrepen. Assen Bloeit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Assen Bloeit haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Assen Bloeit opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Assen Bloeit niet mogelijk is, langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Assen Bloeit bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Artikel 12: Geschillenbeslechting
De rechter, waaronder de vestigingsplaats van Assen Bloeit behoort, is bevoegd kennis te nemen van geschillen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Assen Bloeit bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. 

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Assen Bloeit en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Assen, juni 2022 Assen Bloeit
Sleutelbloemstraat 1
9404 GE  Assen
Telefoon: 0592-317316
Bank: NL06 RBRB 0787 6977 371 t.n.v. stichting Assen Bloeit
E-mail: info@assenbloeit.nl
Internetwinkel: www.assenbloeit.nl
Kamer van Koophandel nummer: 50450905
Fiscaal nummer: 822750090