ANBI

Stichting Assen Bloeit is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. 
Op deze pagina vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst.  

Algemene gegevens
Stichting Assen Bloeit
Adres: Sleutelbloemstraat 1
Postcode: 9404 GE
Plaats: Assen
RSIN: 822750090
KvK inschrijvingsnummer: 50450905
Bank: IBAN NL06 RBRB 0787 6977 37 t.n.v. Stichting Assen Bloeit

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Edo Meerholz (voorzitter)
Wim Verdouw (secretaris) 
Daan Tavenier (penningmeester)
Laura Zuidema
Anja Reker
Peter Nieuwenhuizen
Harmke Vlieg

Missie
De stichting heeft ten doel: het tot bloei laten komen van mensen en het bevorderen van de maatschappelijke samenhang en betrokkenheid op elkaar van inwoners van Assen-Oost, Assen en de regio, geïnspireerd door het christelijk geloof, waar iedereen welkom is en mee mag doen en al hetgeen met het hiervoor omschreven doel rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan
Het beleidsplan wordt op dit moment herzien. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met info@assenbloeit.nl.

Inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit de volgende posten:
- Fondsen vanuit gemeentelijke en andere overheden
- Huur vanuit structurele en ad hoc overeenkomsten

Inkomsten komen bij elkaar op de bankrekening van Assen Bloeit. Uitgaven worden vanuit die bankrekening ook gedaan.
Uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit de volgende posten:
• Gas, water, licht
• Verzekeringen
• Onderhoud en verbeteringen gebouw
• Personeel/inhuur
• Rentes en aflossingen

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Op dit moment zijn er geen andere functies of rollen die vanuit Stichting Assen Bloeit financieel beloond worden.

Verslag activiteiten
Een verslag van onze activiteiten die we in 2022 gedaan hebben, kunt u lezen in ons jaarverslag lezen.

Het is de bedoeling om dit jaarlijks te maken.

Financiën
Stichting Assen Bloeit is eind 2020 gestart met haar activiteiten.
Onze jaarrekening over 2022 vindt u hier. 
Financieel jaarverslag 2022